Tureň 171, 903 01
Po - Pia: 8:00 - 16:30 | So: 8:00 - 12:00

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Záhradné Centrum Tureň s. r. o. pre predaj prostredníctvom internetového obchodu

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len “VOP”) určujú práva a povinnosti zmluvných strán pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.

čl. I. Vymedzenie niektorých pojmov

1.1 Predávajúcim je v zmysle týchto VOP obchodná spoločnosť Záhradné Centrum Tureň s. r. o. so sídlom Tureň 171, 903 01 Tureň, IČO: 50 255 223, DIČ: 2120239649, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 110220/B, emailová adresa: info@zahradyturen.sk, telefónne číslo: +421 904 195 110, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „Záhradné Centrum Tureň“).

1.2 Kupujúcim je v zmysle týchto VOP právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. spotrebiteľ. Pokiaľ v týchto VOP nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na všetkých, tu vymenovaných, kupujúcich.

1.3 Výrobkom na účely týchto VOP je každý tovar, ktorý sa nachádza v ponuke na internetovej stránke predávajúceho (www.zahradyturen.sk) za účelom jeho predaja prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

1.4 Kúpnou zmluvou na účely týchto VOP je každá kúpna zmluva medzi spoločnosťou Záhradné Centrum Tureň a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla predávajúceho, elektronickej pošty, telefónu, faxu, a pod. (ďalej len „zmluva uzavretá na diaľku“).

čl. II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov ponúkaných spoločnosťou Záhradné Centrum Tureň na internetovej stránke (www.zahradyturen.sk).

2.2 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a sú vypracované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ.

2.4 Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A , P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170.

čl. III. Objednávka

3.1 Kupujúci objednáva tovar od spoločnosti Záhradné Centrum Tureň spravidla prostredníctvom elektronickej objednávky realizovanej z internetovej stránky (webového sídla) predávajúceho, pokiaľ kupujúci nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie.

3.2 Kupujúci objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového formulára z internetovej stránky predávajúceho. Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o kupujúcom potrebné na realizáciu kúpnej zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, adresu bydliska spotrebiteľa alebo sídlo, príp. miesto podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo inú adresu určenú na doručenie výrobku (zásielky), e- mailovú adresu a telefónne číslo kupujúceho, označenie objednaného výrobku, počet kusov výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob dodania výrobku (zásielky).

3.3 Odoslanie objednávky kupujúcim predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Záhradné Centrum Tureň. Predávajúci následne potvrdí prijatie objednávky e-mailom. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim neznamená uzavretie kúpnej zmluvy.

3.4 Po odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti výrobkov zo strany predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že objednaný výrobok je/bude pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bude vyexpedovaný na adresu uvedenú kupujúcim (v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia zásielky a spôsobu platby).

3.5 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň sa zaväzuje dodať kupujúcemu len výrobok, ktorý vyhovuje technickým normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu počas prepravy.

čl. IV. Spôsob doručenia zásielky a dodacie podmienky

4.1 Kupujúci má na výber nasledujúce spôsoby doručenia zásielky:
a) kuriérom
b) osobný odber.

4.2 Ak si kupujúci zvolí spôsob doručenia zásielky kuriérom, je povinný uhradiť náklady na doručenie zásielky vo výške 4,50 € pri kúpe výrobkov o hmotnosti do 5 kg, vo výške 5,50 € pri kúpe výrobkov o hmotnosti do 20 kg a vo výške 8,50 € pri kúpe výrobkov o hmotnosti do 50 kg. V prípade hmotnosti zásielky nad 50 kg sa uplatňuje individuálny spôsob dopravy po dohode s predávajúcim a kupujúcim.

Výrobok bude zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo kuriérskou spoločnosťou. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní výrobku skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Predávajúci zabezpečí poistenie prepravovaného výrobku v plnej výške.

4.3 Ak si kupujúci zvolí spôsob doručenia zásielky osobným odberom, náklady na doručenie zásielky neuhrádza, resp. ich znáša na vlastné trovy. Predávajúci odporúča kupujúcemu skontrolovať si správnosť a kompletnosť zásielky v čase jej osobného prevzatia na predajnom mieste spoločnosti Záhradné Centrum Tureň. Adresa pre vyzdvihnutie zásielky pri osobnom odbere je: Tureň 171, 903 01 Tureň.

4.4 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému preukázateľne došlo v čase prepravy výrobku buď na strane prepravnej spoločnosti (kuriéra), ak bol zvolený spôsob doručenia zásielky kuriérom, alebo na strane kupujúceho, ak bol zvolený spôsob doručenia zásielky osobným odberom.

4.5 V prípade, ak kupujúci neprevezme včas a riadne doručenú zásielku ani vtedy, keď mal možnosť vopred sa dohodnúť na presnom čase prevzatia zásielky s kuriérom a kuriér túto dohodu riadne splnil, znáša kupujúci aj účelne vynaložené náklady na opätovné doručenie zásielky.

4.6 Výrobok, ktorý je na sklade bude kupujúcemu doručený do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy podľa bodu 3.4 týchto VOP; v prípade platby vopred na účet predávajúceho bude výrobok doručený do 5 pracovných dní odo dňa prijatia platby na účet spoločnosti Záhradné Centrum Tureň.

4.7 Výrobok, ktorý nie je na sklade (výrobok na objednávku) bude kupujúcemu doručený spravidla od 15 do 30 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy podľa bodu 3.4 týchto VOP; v prípade platby vopred na účet predávajúceho bude výrobok doručený spravidla od 15 do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia platby na účet spoločnosti Záhradné Centrum Tureň.

4.8 Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo je dostupný len na objednávku predávajúci oznámi kupujúcemu e-mailom podľa bodu 3.4 týchto VOP, pokiaľ táto skutočnosť už nie je kupujúcemu známa skôr, napríklad z internetovej stránky predávajúceho. Ak kupujúci nebude súhlasiť s lehotou na doručenie zásielky na objednávku, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. VII. týchto VOP.

4.9 V určitých prípadoch (napr. pri objednaní vyššej hmotnosti výrobkov alebo blízkej vzdialenosti miesta dodania zásielky od sídla predávajúceho) sa môže predávajúci s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe doručenia zásielky.

čl. V. Spôsob platby a platobné podmienky

5.1 Kupujúci má na výber nasledujúce spôsoby platby za objednaný výrobok:

a) bankovým prevodom,
b) platba kartou (platobná brána GoPay)
c) platbou v hotovosti,
d) na dobierku.

5.2 Platbu bankovým prevodom na účet predávajúceho uskutoční kupujúci po prijatí záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý mu bude doručený formou e-mailu v prípade, ak si zvolí takýto spôsob platby. Súčasťou tohto e-mailu budú všetky potrebné údaje na uskutočnenie platby na účet predávajúceho. Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň si vyhradzuje právo pri platbe bankovým prevodom na účet predávajúceho odoslať zásielku až po prijatí platby na jej účet. Pri tomto spôsobe platby neplatí kupujúci žiadne poplatky spojené s platbou za kúpený výrobok.

5.3 Platbu kartou uskutoční kupujúci bezprostredne po dokončení objednávky, keď bude presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu GoPay. Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň si vyhradzuje právo pri platbe kartou odoslať zásielku až po prijatí platby na jej účet. Pri tomto spôsobe platby neplatí kupujúci žiadne poplatky spojené s platbou za kúpený výrobok.

5.4 Platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere zakúpeného výrobku. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Tento spôsob platby nie je spoplatnený žiadnymi poplatkami.

5.5 Platbu na dobierku uskutoční kupujúci pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom, a to buď v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnej karty (cez platobný terminál), o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Platba v hotovosti na dobierku kuriérom, ako aj platba kartou sú poskytované bez poplatku.

5.6 Celková cena výrobku (cena za výrobok a/alebo poštovné a/alebo poplatok za spôsob platby) bude kupujúcemu zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového formulára. Celková cena závisí od ceny objednaného výrobku, spôsobu doručenia zásielky a spôsobu platby.

5.7 Ceny výrobkov, náklady spojené s doručením zásielky, ako aj s vybraným spôsobom platby sú uvádzané v mene Euro – €. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu od kupujúceho len v mene Euro - €.

čl. VI. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

čl. VII. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa

a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

7.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj výrobku alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj výrobku, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj výrobku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo výrobky vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava výrobkov, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa bodu 7.1 týchto VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou.

7.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.6 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané spoločnosti Záhradné Centrum Tureň najneskôr v posledný deň lehoty.

7.7 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.8 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 týchto VOP je spotrebiteľ povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim (napr. doklad o kúpe výrobku).

7.9 V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu výrobok, ktorý je poškodený alebo neúplný, bez dodaného príslušenstva alebo hodnota predmetného výrobku je inak znížená v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy výrobku a jeho uvedenia do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty výrobku a spotrebiteľ je o tejto skutočnosti upovedomený.

7.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z týchto dôvodov: vypredanie zásob; ak sa objednaný výrobok už nevyrába a predávajúci ho nemá na sklade; ak z iného relevantného dôvodu predávajúci nie je schopný dodať objednaný výrobok ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode; z dôvodu vyššej moci (vis major).

7.11 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.12 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.11 týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.13 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.14 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.11 týchto VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.15 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku.

7.16 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku.

čl. VIII. Záručné lehoty a reklamačné podmienky

8.1 Kupujúci môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu v spoločnosti Záhradné Centrum Tureň.

8.2 Ak výrobok vykazuje zjavné vady, t.j. najmä, ak je výrobok kupujúcemu predaný v poškodenom obale (vada obalu zásielky), je kupujúci oprávnený výrobok neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho.

8.3 V prípade, že sa po prevzatí výrobku kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady zakúpeného výrobku, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

8.4 Na výrobky predávané predávajúcim je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov; to neplatí pre výrobky, ktoré sa rýchlo kazia ako sú napr. jednoročné a dvojročné rastliny alebo iné produkty rastlinného pôvodu, u ktorých je vzhľadom na ich povahu a charakter opodstatnené očakávať, že ich životnosť je kratšia ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku kupujúcemu.

8.5 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť, bežnú alebo predpísanú kvalitu predaného výrobku. Kupujúci je povinný postupovať tak, aby po celú dobu užívania výrobku dodržiaval výrobcom a predávajúcim predpísané záručné podmienky, najmä je kupujúci povinný používať výrobok predpísaným spôsobom, šetrne, aby nedochádzalo ku škode na výrobku alebo k jeho kvalitatívnym zmenám na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.

8.6Porušením záručných podmienok je najmä, avšak nie výlučne, ak:
a) výrobok bol používaný v nevhodnom prostredí (mráz, priame slnečné žiarenie),
b) vada bola spôsobená nesprávnou manipuláciou s výrobkom,
c) výrobok bol upravený Kupujúcim alebo treťou osobou,
d) vada bola spôsobená používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie,
e) výrobok bol daný na opravu alebo úpravu osobe, ktorá nie je oprávnená vykonávať záručné opravy výrobku,
f) výrobok je mechanicky poškodený,
g) bola inštalácia výrobku vykonaná neodborne alebo neautorizovanou osobou,
h) vada bola spôsobená vyššou mocou (napr. živelná pohroma, požiar, povodeň a pod.),
i) vada bola spôsobená opotrebovaním výrobku v dôsledku jeho používania a tiež nešetrným alebo nedbalým používaním alebo manipuláciou s výrobkom,
j) výrobok nebol ošetrovaný a udržiavaný v súlade s návodom na použitie (nedostatočné hnojenie, vystavenie prílišnému vplyvu vetra, slnečného žiarenia, tieňu, nedostatočná alebo nadmerná závlaha, nesprávne strihanie alebo iná údržba výrobku).

8.7 Kupujúci v prípade uplatnenia reklamácie zašle reklamovaný výrobok na adresu: Tureň 171, 903 01 Tureň; predmetná adresa tiež slúži na podávanie sťažností alebo iných podnetov zo strany spotrebiteľov. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať predávajúcemu aj doklad o kúpe výrobku a záručný list, ak bol tento súčasťou balenia výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu a uplatnenie práva kupujúceho, teda voľba spôsobu vybavenia reklamácie.

8.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.10 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

8.11 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň nenesie zodpovednosť za vady výrobku pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou kupujúceho alebo tretej osoby, neodborným zásahom do výrobku zo strany kupujúceho alebo tretej osoby, alebo iným nevhodným zaobchádzaním s výrobkom, ktoré je v rozpore s bodom 8.5 alebo napĺňa akékoľvek písm. bodu 8.6 týchto VOP, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov; týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť predávajúceho prijať výrobok na reklamáciu a vybaviť ju v zákonom stanovenej lehote jedným zo spôsobov vybavenia reklamácie. Zároveň sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločnosti Záhradné Centrum Tureň všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej výpočtu vopred vyjadrí kupujúci svoj súhlas.

8.12 Výrobky, ktoré sú rastlinami pred odoslaním podliehajú pravidelnej a prísnej kontrole skúsenými záhradníkmi predávajúceho, čo je zárukou, že kupujúci dostane životaschopné rastliny v najlepšej možnej kvalite. Za škody spôsobené nesprávnou starostlivosťou po prevzatí výrobku kupujúcim predávajúci nezodpovedá. Nakoľko ide aj o výrobky, ktorými sú rastliny, kupujúci je povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie zásielky, po prevzatí zásielku ihneď otvoriť a jednotlivé rastliny rozbaliť a poliať. Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, je potrebné, aby kupujúci čo najskôr kontaktoval predávajúceho e-mailom na adresu: obchod@zahradyturen.sk alebo telefonicky na čísle: 0907 968 154. Prípadné poškodenie rastlín spôsobené počas prepravy je potrebné bezodkladne po obdržaní zásielky nahlásiť predávajúcemu na vyššie uvedené kontaktné údaje. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal výrobok už v čase jeho prevzatia.

8.13 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

8.15 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň týmto oznamuje spotrebiteľovi, že má možnosť riešiť prípadný spor z právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a predávajúcim aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorý je upravený v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov:
a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb, a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom na Ministerstve hospodárstva SR. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky výrobku prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Záhradné Centrum Tureň sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

9.2 K poskytovaniu osobných údajov kupujúceho dochádza pri vyplňovaní objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo pri použití iného prostriedku diaľkovej komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.3 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň získava od kupujúceho len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodania výrobku kupujúcemu jedným zo spôsobov doručenia zásielky uvedených v bode 4.1 týchto VOP a príp. vysporiadania právnych nárokov (napr. vrátenie kúpnej ceny). Ide o osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno/názov fyzickej osoby – podnikateľa, adresa bydliska spotrebiteľa alebo iná adresa určená na doručenie výrobku (zásielky), e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho; číslo účtu spotrebiteľa, v prípade, ak vykonáva úhradu vopred na účet predávajúceho alebo ak mu predávajúci vracia finančné plnenie na jeho účet; podpis kupujúceho.

9.4 Odoslaním objednávky dáva kupujúci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a všeobecným nariadením o ochrane údajov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 9.3 týchto VOP pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, expedície zásielky kuriérom a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.) a príp. vysporiadávania právnych nárokov, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

9.5 Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia zásielky; uvedené nebráni možnosti poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje orgánom štátnej správy na základe zákona.

9.6 Spoločnosť Záhradné Centrum Tureň, ako prevádzkovateľ, je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

9.7 Viac informácií o spracúvaní osobných údajov kupujúceho je dostupných na internetovej stránke predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov. V prípade rozporu ustanovení tohto článku s ustanoveniami dokumentu Ochrana osobných údajov majú vždy prednosť ustanovenia v dokumente Ochrana osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V otázkach neupravených týmito VOP sa právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadia príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

10.2 Predávajúci a kupujúci sú viazaní týmito VOP okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

10.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi kupujúcim a spoločnosťou Záhradné Centrum Tureň je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný slovenský súd.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Právne vzťahy vzniknuté za platnosti a účinnosti predchádzajúcich VOP sa však riadia VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.5 Tieto VOP sú platné a účinné od 26.07.2021.

V Turni, dňa 26.07.2021
Ing. Barbara Rarbovská
konateľka spoločnosti
Robert Szkurák
konateľ spoločnosti

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

SÚHLASÍM ODMIETNUŤ